Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 3 (2011): กันยายน-ธันวาคม 2554 การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ Abstract   PDF
หทัย ดาวสดใส, จันทร์ทรงกลด คชเสนี
 
Vol 5, No 2 (2013): พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 การศึกษากับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ Abstract   PDF
สหไทย ไชยพันธุ์
 
Vol 4, No 1 (2012): มกราคม-เมษายน 2555 การศึกษาการทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ Abstract   PDF
อาทิตยา เวียงนิล, ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล Abstract   PDF
กฤษฎา พรหมแก้ว, สมภพ ปัญญาสมพรรค์
 
Vol 5, No 1 (2013): มกราคม-เมษายน 2556 การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ฝุ่นแกรนิตคัดขนาดเป็นส่วนผสมแทนทรายกรณีศึกษา หินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่หินของบริษัทโรงโม่ไทยจำกัด Abstract   PDF
สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ
 
Vol 4, No 3 (2012): กันยายน-ธันวาคม 2555 การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ฝุ่นแกรนิตเป็นส่วนผสมแทนทรายกรณีศึกษา หินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่หินของบริษัทโรงโม่ไทยจำกัด Abstract   PDF
สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ
 
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 การศึกษากำลังอัดคอนกรีตโดยใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมแทนทรายหยาบกรณีศึกษา หินฝุ่นโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน Abstract   PDF
ธีระ เทพพรหม
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การศึกษาความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
อุมาพร แซ่กอ, ชนกพร จิตปัญญา
 
Vol 2, No 3 (2010): กันยายน-ธันวาคม 2553 การศึกษาความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
ปองรัตน์ ศรีสืบ, ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
 
Vol 2, No 2 (2010): พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 การศึกษาความสามารถในการฟัง - พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน Abstract   PDF
ฮาสีด๊ะ ดีนามอ, พูนสุข อุดม, ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล
 
Vol 6, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดผสมเถ้าปาล์มน้ำมันจากแหล่งนิคมบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
ปกป้อง รัตนชู
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สมาพันธรัฐสวิส - สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี Abstract   PDF
วิภา วังศิริกุล, บงกช อนังคพันธ์, เกศแก้ว ประดิษฐ์
 
Vol 5, No 4 (2013): ฉบับพิเศษประจำปี 2556 การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554 Abstract   PDF
สลิล บุญพราหมณ์, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
 
Vol 1, No 3 (2009): กันยายน-ธันวาคม 2552 การศึกษาสภาพการดำเนินการ ปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
จงรัก พลาศัย
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 การศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยของนักศึกษาพยาบาล Abstract   PDF
กรศศิร์ ชิดดี, พรสุข หุ่นนิรันดร์, เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
 
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การศึกษาสมบัติทางเคมีของข้าวเกรียบปลาสดทอดที่เติมสมุนไพรผสมข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และพริกขี้หนู Abstract   PDF
โนร์ฮามีมี คีรี
 
Vol 3, No 2 (2011): พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กจากการใช้น้ำมันปาล์มใช้แล้ว จากการทอดปาท่องโก๋ผสมกับน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง Abstract   PDF
เสนีย์ พันโยธา, เนรมิตร กระแสร์ลม
 
Vol 8, No 1 (2559): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การศึกษาอายุที่เหมาะสมของต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ Abstract   PDF
รักชนก ภูวพัฒน์, มูฮัมมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ, โซเฟีย เมฆารัฐ
 
Vol 6, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 การศึกษาเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวหอมกระดังงาและคุณสมบัติการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ Abstract   PDF
สายทอง แก้วฉาย
 
Vol 6, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 การศึกษาแหล่งผลิตและศักยภาพผลผลิตชีวมวลจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย Abstract   PDF
สุหฤทธา เต่งแก้ว, ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การสกัดพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากเชื้อ Alcaligenes eutrophus ด้วยสารสกัดเอนไซม์อย่างหยาบจากน้ำสับปะรด Abstract   PDF
ปิยาภรณ์ วังศิริกุล, เทวัญ หยู่หนู, นิษา ไพจิตร, กนกพร สังขรักษ์
 
Vol 2, No 1 (2010): มกราคม-เมษายน 2553 การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ Abstract   PDF
สืบพงศ์ จันทรเดิม
 
Vol 1, No 3 (2009): กันยายน-ธันวาคม 2552 การสร้างเครื่องตำข้าวซ้อมมือ Abstract   PDF
ประมินทร์ หะยะมิน
 
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 การสร้างเครื่องย่อยต้นสาคู Abstract   PDF
ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
 
Vol 2, No 1 (2010): มกราคม-เมษายน 2553 การสร้างเครื่องสีข้าวกล้อง Abstract   PDF
สุรสิทธิ์ ช่อวงศ์
 
76 - 100 of 304 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1906-5681