การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์

สืบพงศ์ จันทรเดิม

Abstract


 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ ในด้านการออกแบบชุดสาธิต ด้านคุณลักษณะของชุดสาธิต ด้านการใช้ชุดสาธิตเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ด้านความคิดเห็นของผู้เรียนหลังจากผู้สอนใช้ชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์เป็นสื่อในการเรียนการสอน
 ผู้วิจัยทำการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์จากผู้ประเมินจำนวน 5 คนและผู้เรียน จำนวน 5 คน ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้ประเมินจำนวน 5 คน พบว่าในภาพรวมชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพในระดับดี โดยข้อที่ประเมินคุณภาพในระดับดีมากคือผู้เรียนเห็นการทำงานจริงของกระปุกเกียร์รถยนต์ได้อย่างชัดเจนดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ได้ง่าย ผู้สอนใช้เป็นชุดสาธิตในการจัดการเรียนรู้แทนระบบจริงของรถยนต์ ชุดสาธิตมีความแข็งแรง ทนทานมีหัวข้อที่ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีคือ สามารถนำไปใช้ฝึกทักษะให้กับนักเรียนได้ รูปทรงและลักษณะโครงสร้างของชุดสาธิตมีความเหมาะสม สะดวกในการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ใช้จัดทำชุดสาธิต หาซื้อได้ง่าย ประหยัด เหมาะสม ผู้สอนมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้ชุดสาธิตเป็นสื่อในการสอน ซึ่งจากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์มีคุณภาพในระดับดี ในด้านการออกแบบชุดสาธิต ด้านคุณลักษณะของชุดสาธิต ด้านการใช้ชุดสาธิตเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้
 ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เรียนจำนวน 5 คน พบว่าในภาพรวมชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ในด้านคุณลักษณะของชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ พบว่าผู้เรียนได้เห็นเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับกระปุกเกียร์ได้อย่างชัดเจนประเมินคุณภาพในระดับดีมากและผู้เรียนได้เห็นกระบวนการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังกระปุกเกียร์และการนำไปใช้งานในตำแหน่งเกียร์ต่างๆ ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพของชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ ผู้เรียนมีความคิดเห็นหลังจากผู้สอนใช้ชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์เป็นสื่อในการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบของเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับกระปุกเกียร์ประเมินคุณภาพในระดับดีมาก และผู้เรียนรู้จักชื่อชิ้นส่วนหน้าที่การทำงานของชิ้นส่วนภายในกระปุกเกียร์ประเมินคุณภาพในระดับดีคุณภาพของชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ ผู้เรียนมีความคิดเห็นในการนำชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน พบว่าชุดสาธิตมีความน่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้ ชุดสาธิตสามารถแสดงกระบวนการเป็นขั้นตอนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้นำไปใช้ในภาคปฏิบัติงานได้ประเมินคุณภาพในระดับดีมาก และชุดสาธิตช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนประเมินคุณภาพในระดับดี
คำสำคัญ : ชุดสาธิต เกียร์รถยนต์

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.