วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ISSN: 1906-5681