Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 3 (2010): กันยายน-ธันวาคม 2553 3 วัน 114.9 กิโลเมตร กับ Power Bike Narathiwas Abstract   PDF
เดชดนัย จุ้ยชุม
 
Vol 4, No 1 (2012): มกราคม-เมษายน 2555 3 วันในมาเลเซียกับอีกประสบการณ์หนึ่งของชีวิต Abstract   PDF
เดชดนัย จุ้ยชุม, กลสมรรถ พจนาวานิชย์, ปริยญาดา ปานทอง
 
Vol 2, No 3 (2010): กันยายน-ธันวาคม 2553 กรณีศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศตรงข้ามด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์ Abstract   PDF
สุภาภรณ์ ผลบุญ, กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์, ณรงค์ ยงณรงค์เดชกุล
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 กรณีศึกษาการวัดค่าองค์ประกอบกำลังไฟฟ้าในระบบ 1 เฟส ภายใต้สภาวะโหลดไม่เชิงเส้น Abstract   PDF
พลากร พรหมเมศร์
 
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 กรณีศึกษาปัญหาความล่าช้าในทัศนคติของผู้รับเหมากับโครงการก่อสร้างอาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
เสกสรรค์ ตีงี
 
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 กรณีศึกษาปัญหาความล่าช้าในทัศนคติของผู้รับเหมากับโครงการก่อสร้างอาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
มูฮำมัด ซูยี
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 กระบวนการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
นพมาศ พูลศิริ, ศรุดา สมพอง
 
Vol 4, No 2 (2012): พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 กระบวนการดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง Abstract   PDF
ประณีต ส่งวัฒนา
 
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 กระบวนการอบแห้งปลากุเลาด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานไฟฟ้า โดยใช้การควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดี Abstract   PDF
สุพรพิศ ณ พิบูลย์
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 กลยุทธ์ในการส่งเสริมความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี: การทบทวนวรรณกรรม Abstract   PDF
ยุทธชัย ไชยสิทธิ์, รัตติยา ทองอ่อน, เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร, บุญรอด ดอนประเพ็ง, ดวงใจ บุญคง, พัชนี สมกำลัง
 
Vol 4, No 3 (2012): กันยายน-ธันวาคม 2555 การควบคุมปริมาณไนโตรเจนออกไซด์จากเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้กระบวนการซีเล็คทีฟแคทตาลิสต์รีดักชั่น Abstract   PDF
กัมปนาท เทียนน้อย
 
Vol 2, No 1 (2010): มกราคม-เมษายน 2553 การจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา Abstract   PDF
ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์, มยุรี ยีปาโล๊ะ
 
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 การจัดการดินกรดโดยใช้ปูนและอินทรียวัตถุ Abstract   PDF
ศิราณี วงศ์กระจ่าง, บัญชา รัตนีทู
 
Vol 5, No 4 (2013): ฉบับพิเศษประจำปี 2556 การจัดการดินทรายจัด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร Abstract   PDF
ศิราณี วงศ์กระจ่าง, บัญชา รัตนีทู
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียปริมาณและคุณภาพของผักรับประทานใบ Abstract   PDF
กนกพร บุญญะอติชาติ
 
Vol 3, No 1 (2011): มกราคม-เมษายน 2554 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก Abstract   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์
 
Vol 6, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 การจำลองสมการคณิตศาสตร์ของกระบอกสูบลมแบบ 2 ทิศทาง Abstract   PDF
สุพิพัฒน์ พานิชธนาคม
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 การฉีดยากลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำเข้าชั้นใต้ผิวหนัง : ประสบการณ์ทางการพยาบาล Abstract   PDF
สุพัตรา อุปนิสากร, จารุวรรณ บุญรัตน์
 
Vol 2, No 1 (2010): มกราคม-เมษายน 2553 การซื้อขายแบบผ่อนส่ง : บทบัญญัติและหลักปฏิบัติตามกฎหมายอิสลาม Abstract   PDF
อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
 
Vol 3, No 3 (2011): กันยายน-ธันวาคม 2554 การดูแลครอบครัวของผู้ป่วยวิกฤต : มุมมองจากญาติผู้ป่วย Abstract   PDF
ปฐมวดี สิงห์ดง, ชนกพร จิตปัญญา
 
Vol 4, No 1 (2012): มกราคม-เมษายน 2555 การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัวในไอซียู: ประสบการณ์ทางการพยาบาล Abstract   PDF
จารุวรรณ บุญรัตน์, สุพัตรา อุปนิสากร
 
Vol 6, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 การดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ Abstract   PDF
ฟูซียะห์ หะยี, สุไฮดาร์ แวเตะ
 
Vol 3, No 1 (2011): มกราคม-เมษายน 2554 การดูแลแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง Abstract   PDF
ทัศนีย์ ศรีญาณลักษณ์, อุมาพร ปุญญโสพรรณ, ไหมไทย ศรีแก้ว
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของยางพาราในหลอดทดลองโดยเครื่องหมาย Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Abstract   PDF
วุฒิชัย ศรีช่วย, สมปอง เตชะโต
 
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างทองไทยอย่างยั่งยืน Abstract   PDF
ลาวัลย์ ภักดีลิขิต, พุทธชาติ ชุณสาคร, จุฬารัตน์ วัฒนะ, วราภรณ์ ธาระวานิช
 
1 - 25 of 304 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1906-5681