Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 การใช้ปาล์มสาคูในอาหารสัตว์ Abstract   PDF
เปลื้อง บุญแก้ว, มงคล คงเสน
 
Vol 2, No 2 (2010): พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 การใช้และความต้องการทรัพยากรสารนิเทศในการค้นคว้าเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Abstract   PDF
สหไทย ไชยพันธุ์
 
Vol 4, No 3 (2012): กันยายน-ธันวาคม 2555 การใช้ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช Abstract   PDF
สายทอง แก้วฉาย
 
Vol 5, No 2 (2013): พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา : กลยุทธ์การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาพยาบาล Abstract   PDF
กรศศิร์ ชิดดี, ณัฐพร อุทัยธรรม
 
Vol 2, No 1 (2010): มกราคม-เมษายน 2553 กือลือโปะบาเซาะ Abstract   PDF
สหไทย ไชยพันธุ์
 
Vol 3, No 3 (2011): กันยายน-ธันวาคม 2554 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 Abstract   PDF
เนตรนภิส เลิศเดชานนท์
 
Vol 3, No 3 (2011): กันยายน-ธันวาคม 2554 ครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ ระบบเฟสล็อคลูป ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Abstract   PDF
สมภพ ผดุงพันธ์, บรรจบ ขาวอำไพ
 
Vol 2, No 3 (2010): กันยายน-ธันวาคม 2553 ครูผู้สอนกับแนวปฏิบัติในการทำวิจัย : วิจัยในชั้นเรียน Abstract   PDF
สหไทย ไชยพันธุ์
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 ความครอบคลุมและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
พนม สุขจันทร์, ยุพเยาว์ เอื้ออารยาภรณ์
 
Vol 2, No 3 (2010): กันยายน-ธันวาคม 2553 ความคิดเชิงบวกกับการดูแลผู้ป่วยตามวิถีมุสลิม Abstract   PDF
มุสลินท์ โต๊ะกานิ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
จีรเนาว์ ทัศศรี
 
Vol 4, No 2 (2012): พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ความคิดเห็นและการปฏิบัติของมารดาบุตรวัยก่อนเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน Abstract   PDF
อรุณี ไรปิ่น, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, นฤมล ธีระรังสิกุล
 
Vol 4, No 3 (2012): กันยายน-ธันวาคม 2555 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสงขลา Abstract   PDF
อนุพจน์ สมภพสกุล, ยุพเยาว์ เอื้ออารยาภรณ์, พนม สุขจันทร์, ปวริศ หะยีอามะ, ฟาดีละห์ เจ๊ะสนิ, กรชนก ตั้งนภาดล, ดวงกมล รัตตะพันธุ์, ปัทมา หะยีมะมิง, รัตนาภรณ์ ด้วงหวัง, ฟาฮัร หะยีอูเซ็ง
 
Vol 8, No 1 (2559): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ความต้องการการดูแลทางจิตวิญญาณด้านการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพลังนอกเหนือตนของผู้ป่วยมุสลิมที่เคยเข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย Abstract   PDF
จุรีย์ ธีรัชกุล, อนงค์ ภิบาล, อุไร หัถกิจ
 
Vol 5, No 2 (2013): พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรของประชาชน ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
จักรพงศ์ จิระแพทย์, ทวี บุญภิรมย์, ทัศนีย์ รัดไว้, ไซเดน อาแวเต๊ะ
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ปริยญาดา ปานทอง, ฤทัยชนนี สิทธิชัย
 
Vol 5, No 2 (2013): พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 ความต้องการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
จิตร เกื้อช่วย, บำเพ็ญ เขียวหวาน
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Abstract   PDF
นูรีมัน ดอเลาะ, อนิวัช แก้วจำนงค์, อรจันทร์ ศิริโชติ
 
Vol 4, No 1 (2012): มกราคม-เมษายน 2555 ความพร้อมในการดูแล สัมพันธภาพในครอบครัว และความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมอง Abstract   PDF
อรอนงค์ กูลณรงค์, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
 
Vol 4, No 3 (2012): กันยายน-ธันวาคม 2555 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Abstract   PDF
กนก เชาวภาษี, มงคล วชิรอำไพ, วาณี ชัยวัฒนสิน
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และกลวิธีการเผชิญปัญหา แนวทางในการจัดการกับความเครียดในการปฏิบัติงาน Abstract   PDF
ไหมไทย ไชยพันธุ์
 
Vol 5, No 1 (2013): มกราคม-เมษายน 2556 ความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มอาการ การจัดการตนเอง ค่านิยมด้านสุขภาพ ความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ Abstract   PDF
นิตญา ฤทธิ์เพชร, ชนกพร จิตปัญญา, จรรยา ฉิมหลวง
 
Vol 2, No 2 (2010): พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 ความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมในสถาบัน พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ของ นักศึกษาพยาบาลตำรวจ Abstract   PDF
กรรณิการ์ เกตุนิล
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเอง ความเครียดกับสมดุลชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น Abstract   PDF
สรณ สุวรรณเรืองศรี, โสเพ็ญ ชูนวล, วรางคณา ชัชเวช
 
Vol 4, No 2 (2012): พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหา เป็นตัวแปรส่งผ่าน Abstract   PDF
ไหมไทย ไชยพันธุ์, ณัฐสุดา เต้พันธ์
 
126 - 150 of 304 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1906-5681