Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (2011): พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การสร้างเสริมสุขภาพจิตของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
สุชาดา อุดมลาภสกุล, ถนอมศรี อินทนนท์, วันดี สุทธรังษี
 
Vol 2, No 2 (2010): พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 การสร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ Abstract   PDF
ประวิตร หวังประเสริฐ, สุรินทร์ พรหมชัย
 
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งข้าวเกรียบปลา Abstract   PDF
สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
 
Vol 4, No 2 (2012): พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การสำรวจและพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
ลือชา ลดาชาติ, ลฎาภา สุทธกูล
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การส่งเสริมเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรชาวสวนยางในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
จำนงค์ จุลเอียด, พรชุลีย์ นิลวิเศษ, บำเพ็ญ เขียวหวาน, สมจิต โยธะคง
 
Vol 3, No 2 (2011): พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การออกกำลังกาย : การวิ่งสำหรับคนวัยทำงาน Abstract   PDF
ประวิตร หวังประเสริฐ, ณรงค์ ศิริตระกูล
 
Vol 1, No 1 (2009): มกราคม-เมษายน 2552 (ปฐมฤกษ์) การออกแบบวงจรตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของโหลดทางไฟฟ้า Abstract   PDF
สมภพ ผดุงพันธ์, กฤษกร ไชยยาว
 
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ทุเรียนอบกรอบในอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
สุมาลี กรดกางกั้น
 
Vol 4, No 1 (2012): มกราคม-เมษายน 2555 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปเม็ดดินส่งกระสุน Abstract   PDF
สุพจน์ อนุพงษ์ภิชาติ, สุเทพ บุตรดี
 
Vol 2, No 2 (2010): พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเคลือบและขัดเงาเม็ดดินส่งกระสุน แบบเอ็ม 855 Abstract   PDF
ชาญณรงค์ ตระกูลสรณคมน์, สุเทพ บุตรดี
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การเก็บรักษาเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสของปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราในไนโตรเจนเหลวด้วยเทคนิค dehydration และการตรวจสอบความแปรปรวนด้วยเครื่องหมาย SSR Abstract   PDF
ทัศนี ขาวเนียม, สมปอง เตชะโต
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ชัยรัตน์ จุสปาโล
 
Vol 8, No 1 (2559): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การเปรียบเทียบและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว (กรณีศึกษาชุมชนบางนาค) Abstract   PDF
ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ
 
Vol 5, No 4 (2013): ฉบับพิเศษประจำปี 2556 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ :โอกาสและความท้าทาย Abstract   PDF
สุรเสน ศรีริกานนท์, อัจฉรา นิยมเดชา
 
Vol 3, No 3 (2011): กันยายน-ธันวาคม 2554 การเพิ่มจำนวนกล้วยหินโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Abstract   PDF
ราฮีมา วาแมดีซา, สะมะแอ ดือราแม
 
Vol 2, No 1 (2010): มกราคม-เมษายน 2553 การเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัย Abstract   PDF
อรทัย พรมเทพ
 
Vol 2, No 1 (2010): มกราคม-เมษายน 2553 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม : บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
กรุณา แดงสุวรรณ
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบโดยวิธีการดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่น กรณีศึกษาโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป Abstract   PDF
ภาณุภัณฑ์ ภาระเวช, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
 
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายงานการประกอบแบบเส้นตรงโดยวิธีการดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่น : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป Abstract   PDF
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
 
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีการอัลกอริทึมแบบประหยัด: กรณีศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี Abstract   PDF
กนกวรรณ สุภักดี, นัทธพงศ์ นันทสำเริง, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
 
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้ง Abstract   PDF
ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
 
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 การแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Abstract   PDF
อมรรัตน์ นธะสนธิ์, กรรณิการ์ พุ่มทอง, ไพลิน พิณทอง, ไพรวัลย์ โคตรตะ, มุสิกร ธุศรีวรรณ, สุภัทรา กลางประพันธ์, ดารชา เทพสุริยานนท์
 
Vol 5, No 1 (2013): มกราคม-เมษายน 2556 การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Abstract   PDF
เดชดนัย จุ้ยชุม, ฤทัยชนนี สิทธิชัย, อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
 
Vol 5, No 4 (2013): ฉบับพิเศษประจำปี 2556 การใช้กรดไขมันโอเมก้าในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกร Abstract   PDF
อัจฉรา นิยมเดชา, สุรเสน ศรีริกานนท์, มงคล คงเสน
 
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว Abstract   PDF
มนทนา รุจิระศักดิ์, พิทยา เกิดนุ่น
 
101 - 125 of 304 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1906-5681