Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล Abstract   PDF
ปฐมามาศ โชติบัณ, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ธารินี นนทพุทธ, จรูญรัตน์ รอดเนียม
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 บทบรรณาธิการ Details   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 5, No 4 (2013): ฉบับพิเศษประจำปี 2556 บทบรรณาธิการ Details   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 บทบรรณาธิการ Details   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 บทบรรณาธิการ Details   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 6, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 บทบรรณาธิการ Details   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 บทบรรณาธิการ Details   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 บทบรรณาธิการ Details   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 บทบรรณาธิการ Details   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 8, No 1 (2559): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 บทบรรณาธิการ Details   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาในไอซียู Abstract   PDF
นริสา สะมาแอ, กิตติกร นิลมานัต, วราภรณ์ คงสุวรรณ
 
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อความรู้ ความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยะลา Abstract   PDF
นิวัฒน์ วงษ์หลี, กรรณิกา เรืองเดช, บุญสิทธิ์ ไชยชนะ, ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
 
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 ประสิทธิภาพคู่มือการให้ความรู้ สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น Abstract   PDF
เตือนใจ ซุ่นฮะ, กนกศรี จาดเงิน
 
Vol 5, No 4 (2013): ฉบับพิเศษประจำปี 2556 ประเมินผลการดำเนินงานเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีจังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
รสสุคนธ์ แสงมณี, จงรัก พลาศัย, คล่อง วงศ์สุขมนตรี, สายทอง แก้วฉาย, วันชัย แก้วหนูนวล
 
Vol 5, No 4 (2013): ฉบับพิเศษประจำปี 2556 ปริมาณและคุณภาพของน้ำเชื้อไก่ Abstract   PDF
มงคล คงเสน, เปลื้อง บุญแก้ว
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ปัจจัยด้านผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, ทัศนี ประสบกิตติคุณ
 
Vol 5, No 2 (2013): พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา Abstract   PDF
กรรณิกา เรืองเดช, อะหมัดลุตฟี กามา, ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ, สุชาติ สังแก้ว
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 ปัจจัยทำนายระยะเวลาหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินหายใจ Abstract   PDF
ภมร แช่มรักษา, ธันยมัย ศรีหมาด
 
Vol 5, No 1 (2013): มกราคม-เมษายน 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ แรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส Abstract   PDF
สุพรรณี พรหมชัย, อนิวัช แก้วจำนงค์, อรจันทร์ ศิริโชติ
 
Vol 6, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรมจำกัดเกลือโซเดียมของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว Abstract   PDF
จิราวรรณ กุมขุนทศ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล
 
Vol 8, No 1 (2559): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน Abstract   PDF
ปิ่นทอง ผึ้งดอกไม้, วิชชุดา เจริญกิจการ, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, ศรินรัตน์ ศรีประสงค์, ฉัตรกนก ทุมวิภาต
 
Vol 8, No 1 (2559): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในอำเภอเมืองยะลา Abstract   PDF
กมลวรรณ โพธิ์วิทยาการ, อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์, แสงอรุณ อิสระมาลัย
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง Abstract   PDF
ประพัฒน์สินี ประไพวงษ์, อรวมน ศรียุกตศุทธ, กุสุมา ณ อยุธยา กุสุมา ณ อยุธยา, นพพร ว่องสิริมาศ
 
Vol 1, No 1 (2009): มกราคม-เมษายน 2552 (ปฐมฤกษ์) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ดาริน โต๊ะกานิ, บุญยิ่ง ทองคุปต์, ประดังพร ทุมมาลา
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น Abstract   PDF
ปวิตรา จริยสกุลวงศ์, วิชชุดา เจริญกิจการ, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, ศรินรัตน์ ศรีประสงค์, วีรนุช รอบสันติสุข
 
176 - 200 of 304 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 1906-5681