Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Abstract   PDF
จุติพร อัศวโสวรรณ, วัฒนา มัคคสมัน, ปรีชา เนาว์เย็นผล, สุมาลี กาญจนชาตรี
 
Vol 2, No 3 (2010): กันยายน-ธันวาคม 2553 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง Abstract   PDF
เพ็ญศิริ สิริกุล, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม, เสริม ทัศศรี
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Abstract   PDF
วิชัย วงศ์สุวรรณ, สิริวรรณ ศรีพหล, กัญจนา ลินทรศิริกุล, ประมาณ เทพสงเคราะห์
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 การพัฒนาวิธีการจัดลำดับงานด้วยเมตริกซ์สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสั่งทำ Abstract   PDF
ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง
 
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การพัฒนาวิธีการฮิวริสติกส์เพื่อใช้ในการค้นหาทำเลสถานที่ตั้งที่มีข้อจำกัดด้านขนาดควบคู่กับการประเมินซัพพลายเออร์ Abstract   PDF
อนุรักษ์ ชัยวิเชียร, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
 
Vol 2, No 1 (2010): มกราคม-เมษายน 2553 การพัฒนาวิธีปฏิบัติการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ หอผู้ป่วยเด็ก 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
จุติรัตน์ มากมิ่งจวน, สินาฏ คุณอารี, วัชรีย์ แสงมณี
 
Vol 5, No 2 (2013): พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 การพัฒนาออกแบบสร้างเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งเพื่อใช้ในการเพาะชำต้นกล้า Abstract   PDF
โกศล มูสโกภาศ
 
Vol 5, No 1 (2013): มกราคม-เมษายน 2556 การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ Abstract   PDF
ชลธิศา เวทโอสถ, นิคม สุวรรณวร
 
Vol 4, No 2 (2012): พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การพัฒนาเครื่องย่อยขวดแก้ว Abstract   PDF
สุเมศ ศรีชู, วิเชษฐ์ สุวรรณศรี
 
Vol 4, No 1 (2012): มกราคม-เมษายน 2555 การพัฒนาเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาของมารดาที่มีบุตรสตรีวัยรุ่นด้วยการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม Abstract   PDF
จุไรรัตน์ เอียดแก้ว, กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์, เมธี ดิสวัสดิ์, สุรีย์พร กฤษเจริญ
 
Vol 8, No 1 (2559): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การพัฒนาเทคนิค ELISA เพื่อวัดปริมาณฮีโมไซยานินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย Abstract   PDF
อาจรีย์ เจียวก๊ก, พรรณี อัศวตรีรัตนกุล, ประภาพร อุทารพันธุ์
 
Vol 2, No 2 (2010): พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ Abstract   PDF
สุนิดา อรรถอนุชิต, วิภา แซ่เซี้ย, ประณีต ส่งวัฒนา
 
Vol 6, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 การพัฒนาแบบจำลองการคิดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ Abstract   PDF
ธิเบศร์ จันทวงศ์, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
 
Vol 6, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นบนเว็บ Abstract   PDF
มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
 
Vol 5, No 1 (2013): มกราคม-เมษายน 2556 การพัฒนาในรอบปีและการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในใบของมังคุดและลองกองที่จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
จักรพงศ์ จิระแพทย์
 
Vol 3, No 1 (2011): มกราคม-เมษายน 2554 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดยะลา Abstract   PDF
วรรณา ทองกาวแก้ว
 
Vol 5, No 4 (2013): ฉบับพิเศษประจำปี 2556 การรวบรวมคุณสมบัติและประโยชน์ของต้นลูกใต้ใบ Abstract   PDF
มงคล คงเสน, อัจฉรา นิยมเดชา, วาฟาอ์ หาญณรงค์, พนม สุขจันทร์
 
Vol 4, No 2 (2012): พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การรับรู้ข้อมูลของญาติผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ Abstract   PDF
กรุณา แดงสุวรรณ, ชฎาพร ฟองสุวรรณ, ซารีนา กาเซ็ง, เพลินพิศ ศรีชัย, เบญจพร จีนคง, เรณุกา มะแซะ, อรอนงค์ วรรณสกล
 
Vol 3, No 1 (2011): มกราคม-เมษายน 2554 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทองในตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
อุมาพร ปุญญโสพรรณ, ผจงศิลป์ เพิงมาก, จุฑามาศ ทองตำลึง
 
Vol 4, No 1 (2012): มกราคม-เมษายน 2555 การลดความซับซ้อนในการออกแบบเชิงวิศวกรรม Abstract   PDF
ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง
 
Vol 2, No 1 (2010): มกราคม-เมษายน 2553 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไรธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ : กรณีศึกษา ชุดสินค้าการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
ธัญสิริ สง่างาม
 
Vol 2, No 3 (2010): กันยายน-ธันวาคม 2553 การวิเคราะห์ผลกระทบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงต่อการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบเดียว Abstract   PDF
เนรมิตร กระแสร์ลม
 
Vol 2, No 3 (2010): กันยายน-ธันวาคม 2553 การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ Abstract   PDF
ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์
 
Vol 8, No 1 (2559): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Abstract   PDF
เดชดนัย จุ้ยชุม, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การวิเคราะห์และการจำลองรูปแบบโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด Abstract   PDF
วุฒิชัย ชนปิยางกูร
 
51 - 75 of 304 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1906-5681