การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ

ภิสัก เลิศวิจิตรพันธุ์

Abstract


 การศึกษาวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ รองลื่นแบบกลิ้งตัวซึ่งทำงานในสภาวะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ก่อให้เกิดกลไกการสึกหรอแบบตามดทางไฟฟ้า โดยยังไม่มีการรายงานลักษณะทางกายภาพของเศษโลหะจากการสึกหรอดังกล่าว จึงไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาและระบุถึงระดับความรุนแรง ตามวิธีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
 งานวิจัยนี้ได้ทดสอบรองลื่นแบบกลิ้งตัวบนเครื่องทดสอบตามดทางไฟฟ้า โดยแปรผันค่ากระแสไฟฟ้าที่  10, 40 และ 80 แอมแปร์ รวมถึงค่าภาระทางกลที่ 2 และ 10 กิโลกรัม ให้กระทำกับรองลื่นในช่วงเวลา 60 นาที จากนั้นวิเคราะห์รูปร่าง,สี,ค่าอุณหภูมิที่เวลาต่างๆ และขนาดรอยแผลจากการสึกหรอของรองลื่น จากการวิจัยพบว่า เศษโลหะจากการสึกหรอสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะทางกายภาพคือ ทรงกลม แผ่นสีดำ และแผ่นสีดำสลับกับสีโลหะพื้น โดยสามารถนำไปเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการวิเคราะห์เศษโลหะจากสารหล่อลื่นใช้แล้ว ส่วนกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างส่งผลต่อค่าอุณหภูมิ รวมถึงขนาดของรอยแผลจากการสึกหรอ แต่ภาระทางกลที่แตกต่างไม่ส่งผลต่อค่าอุณหภูมิ รวมถึงขนาดของรอยแผลจากการสึกหรอ ผลจากการวิจัยจะสามารถวินิจฉัยและระบุระดับความรุนแรงของปัญหาที่ค่ากระแสไฟฟ้า 10, 40 และ 80 แอมแปร์ รวมถึงค่าภาระทางกลที่ 2 และ 10 กิโลกรัมในช่วงเวลา 60 นาที ตามวิธีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : ตามดทางไฟฟ้า การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอ รองลื่นแบบกลิ้งตัว

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.