Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Abstract   PDF
กฤษดา ศรีสุวรรณ, ชนกพร จิตปัญญา, ศิริพันธุ์ สาสัตย์
 
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยลมชัก : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Abstract   PDF
จันทิมา ช่วยชุม, ชนกพร จิตปัญญา
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Abstract   PDF
สุรชัย มณีเนตร, ชนกพร จิตปัญญา
 
Vol 4, No 3 (2012): กันยายน-ธันวาคม 2555 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Abstract   PDF
ดรุณวรรณ จันทร์แก้ว, ชนกพร จิตปัญญา, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์
 
Vol 4, No 3 (2012): กันยายน-ธันวาคม 2555 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลมชัก : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Abstract   PDF
ราตรี ตาลเชื้อ, ชนกพร จิตปัญญา
 
Vol 4, No 3 (2012): กันยายน-ธันวาคม 2555 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
ชุลีพร มาสเนตร, อนิวัช แก้วจำนงค์, อรจันทร์ ศิริโชติ
 
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 ปัญหาและความต้องการด้านอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มหญิงอาชีพพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
จันทรา พรหมน้อย, ประณีต ส่งวัฒนา, เนตรนภา พรหมเทพ, อารีย์ อ่องสว่าง
 
Vol 1, No 1 (2009): มกราคม-เมษายน 2552 (ปฐมฤกษ์) ปัญหาและความต้องการบริการให้การปรึกษาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Abstract   PDF
มุสลินท์ โต๊ะกานิ
 
Vol 4, No 2 (2012): พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ Abstract   PDF
บัญชา รัตนีทู
 
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 ปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูสภาพดิน Abstract   PDF
บัญชา รัตนีทู
 
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย Abstract   PDF
อารง มะเซ็ง
 
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำผสมคอนกรีตต่อการรับกำลังอัดของคอนกรีต Abstract   PDF
อัมพรรณดี ยูโซะ
 
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 ผลกระทบจากการใช้เถ้าถ่านหินบดละเอียดต่อกำลังอัดและความทนทานของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากการย่อยเศษคอนกรีต Abstract   PDF
ปกป้อง รัตนชู, กฤษฎา เปรมฤทัย, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
 
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแคนา จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
ดวงคำ แดงคงรอด, อุษาวดี จันทรสนธิ, สาคร บุญดาว
 
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 ผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ : กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส Abstract   PDF
เพ็ญประภา เบญจวรรณ, อัชฌา สุวรรณกาญจน์
 
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 ผลการเสริมเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยในระยะเล็ก Abstract   PDF
เปลื้อง บุญแก้ว, อัจฉรา นิยมเดชา, มงคล คงเสน
 
Vol 4, No 2 (2012): พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ผลการใช้กิจกรรมการบำบัดตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจเพื่อหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบางเกลือ Abstract   PDF
วิชัย นิยมรัตน์, กนกศรี จาดเงิน
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ผลการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWLH ต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา Abstract   PDF
ทองปาน บุญกุศล, เก้า จันทรเกษม
 
Vol 5, No 2 (2013): พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 ผลของ KWL Plus ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
วัชรี แก้วสาระ, อริยา คูหา, ชิดชนก เชิงเชาว์
 
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าต่อความรู้สึกปวดและความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง Abstract   PDF
อุไร ยอดแก้ว, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, วิมลรัตน์ จงเจริญ
 
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างโดยวิธีฝึกด้วยดัมเบลที่มีต่อความแม่นยำในการตีลูกเปตอง Abstract   PDF
ศิขร โล่ห์พงค์, สุนทรา กล้าณรงค์, วิไลพิน ทองประเสริฐ
 
Vol 3, No 2 (2011): พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 ผลของการฝึกโยคะพื้นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและความเครียด ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง Abstract   PDF
อาภรณ์ ภู่พัทธยากร, ดวงใจ พิชัยรัตน์
 
Vol 3, No 3 (2011): กันยายน-ธันวาคม 2554 ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่ออาการปากแห้ง และเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา Abstract   PDF
วันทนีย์ ดวงแก้ว, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, วิภา แซ่เซี้ย
 
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก แบบไม่นอนโรงพยาบาล Abstract   PDF
จิฬารัตน์ ปาณียะ, จุรี คงเพชร
 
Vol 3, No 2 (2011): พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา Abstract   PDF
อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง, อริยา คูหา
 
201 - 225 of 304 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 1906-5681