ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างโดยวิธีฝึกด้วยดัมเบลที่มีต่อความแม่นยำในการตีลูกเปตอง

ศิขร โล่ห์พงค์, สุนทรา กล้าณรงค์, วิไลพิน ทองประเสริฐ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างโดยวิธีฝึกด้วยดัมเบลที่มีต่อความแม่ยำในการตีลูกเปตอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 50 คนที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทักษะในการเล่นกีฬาเปตอง ทำการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม 25 คน และกลุ่มทดลอง 25 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่าง ด้วยดัมเบลและกลุ่มควบคุมฝึกด้วยวิธีปกติ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง กำหนดวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ทดสอบความแม่นยำในการตีลูกเปตองก่อนและหลังการฝึก มีค่าความเที่ยงของเครื่องมือ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติค่าที

ผลการวิจัย พบว่า นักกีฬาเปตองในกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความแม่นยำในการตีลูกเปตองไม่แตกต่างกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าkการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างด้วยดัมเบลไม่มีผลต่อความแม่นยำในการตีลูกเปตองของนักกีฬาเปตอง

คำสำคัญ : การฝึกความแข็งแรง กล้ามเนื้อแขนท่อนล่าง ดัมเบล ลูกเปตอง


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.