Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2011): มกราคม-เมษายน 2554 การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง “ อุทกเศียร(Hydrocephalus)” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 Abstract   PDF
อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์, วารุณี เกตุอินทร์, สุวรรณี แสงอาทิตย์, วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก
 
Vol 6, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่มีทวารเทียม Abstract   PDF
สมพร วรรณวงศ์, แสงอรุณ อิสระมาลัย, วันดี คหะวงศ์, โสมนัส นาคนวล
 
Vol 2, No 3 (2010): กันยายน-ธันวาคม 2553 การทบทวนวรรณกรรม : แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลขณะผ่าตัด และระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลัง Abstract   PDF
ไมตรี ยอดแก้ว, วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, ศรีสุดา วนาลีสิน
 
Vol 5, No 4 (2013): ฉบับพิเศษประจำปี 2556 การทบทวนวรรณกรรม: ข้อเสนอเชิงนโยบายและ ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF
ประทีป หมวกสกุล, จงรัก พลาศัย, เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์, วันชัย แก้วหนูนวล, อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์
 
Vol 7, No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: การทบทวนวรรณกรรม Abstract   PDF
ประณีต ส่งวัฒนา, หทัยรัตน์ แสงจันทร์
 
Vol 2, No 2 (2010): พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย Abstract   PDF
อัญญรัตน์ นาเมือง
 
Vol 3, No 2 (2011): พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย Abstract   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
Vol 5, No 1 (2013): มกราคม-เมษายน 2556 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์สำหรับลักษณะทางเศรษฐกิจในหนอนนก (Tenebrio moliter L.) Abstract   PDF
กนก เชาวภาษี
 
Vol 1, No 3 (2009): กันยายน-ธันวาคม 2552 การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในการคำนวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ Abstract   PDF
บงกช อนังคพันธ์
 
Vol 5, No 4 (2013): ฉบับพิเศษประจำปี 2556 การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร Abstract   PDF
มาดีนา น้อยทับทิม, กนกวรรณ สุขขจรวงษ์
 
Vol 5, No 1 (2013): มกราคม-เมษายน 2556 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล Abstract   PDF
อิลยาส มามะ
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน Abstract   PDF
ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
 
Vol 8, No 1 (2559): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดดำโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน Abstract   PDF
สมสุข ไตรศุภกิตติ
 
Vol 1, No 2 (2009): พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 การฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นต่อสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย์ Abstract   PDF
จำนงค์ จุลเอียด
 
Vol 1, No 1 (2009): มกราคม-เมษายน 2552 (ปฐมฤกษ์) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Abstract   PDF
จงรัก พลาศัย
 
Vol 6, No 1 (2014): มกราคม-เมษายน 2557 การพัฒนาชุดตั้งครรภ์จำลอง จากวัสดุเหลือใช้ Abstract   PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ดาริน โต๊ะกานิ, บงกช ศิริโรจนาพร
 
Vol 6, No 2 (2014): พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการผลิตขวดแก้วสำหรับพนักงานควบคุมเครื่องขึ้นรูปขวดแก้ว Abstract   PDF
ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล, วิสันต์ หวังวรวงศ์
 
Vol 7, No 3 (2558): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 การพัฒนาตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข Abstract   PDF
กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
 
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
ณัฐศักดิ์ จันทร์เพชร, วัลลยา ธรรมอภิบาล, จินตนา กสินันท์
 
Vol 6, No 3 (2014): กันยายน-ธันวาคม 2557 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส Abstract   PDF
อภิญญา บุรีศรี
 
Vol 5, No 4 (2013): ฉบับพิเศษประจำปี 2556 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำลองของศูนย์ทำเรือกอและจำลองบ้านทอน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
กฤษณา พรหมชาติ, พัชนี ตูเล๊ะ, อาบีร โตะลาลา, อรสา อาแวจิ
 
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรตะไคร้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบการทดลอง Abstract   PDF
ผจงจิต พิจิตบรรจง
 
Vol 7, No 1 (2015): มกราคม-เมษายน 2558 การพัฒนาระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
นฏกร ประมายันต์, จรัญ แสนราช, สรเดช ครุฑจ้อน
 
Vol 5, No 3 (2013): กันยายน-ธันวาคม 2556 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา Abstract   PDF
อัญญรัตน์ นาเมือง, สุวรรณี ยหะกร, สิริวรรณ ศรีพหล, ไพรัช สู่แสนสุข
 
Vol 8, No 1 (2559): วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Abstract   PDF
ศิริกัญญา แก่นทอง, สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์, สมถวิล วิจิตรวรรณา
 
26 - 50 of 304 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1906-5681