การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดดำโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

สมสุข ไตรศุภกิตติ

Abstract


การนำน้ำมันกรดดำที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวมาใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซล เพื่อใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลซึ่งมีราคาสูงขึ้นหากน้ำมันกรดดำถูกปล่อยทิ้งจะทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเสียทรัพยากรที่มีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิต
ไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดดำที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว เพื่อลดต้นทุนด้านวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวแปรที่ศึกษาคือ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมันกรดดำ และอัตราส่วนโดยน้ำหนักของเอทานอลต่อน้ำมันกรดดำ ที่อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 60±5 องศาเซลเซียส และเวลาในการทำปฏิกิริยา 45 นาที ผลงานวิจัยสรุปได้ว่า ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดดำ คือ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมันกรดดำ 1:100 และอัตราส่วนโดยน้ำหนักของเอทานอลต่อน้ำมันกรดดำ 0.5:1 ไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีสีน้ำตาลและให้ผลได้ร้อยละ 29.50

คำสำคัญ: ไบโอดีเซล น้ำมันกรดดำ ทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.