การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

หทัย ดาวสดใส, จันทร์ทรงกลด คชเสนี

Abstract


 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษากลวิธีการเรียนภาษาของนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (English Program) กลุ่มตัวอย่างนี้ประกอบด้วยนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Method) งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรวมไปถึงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีการใช้กลวิธีการเรียนทั้งหมดที่กล่าวถึงในงานวิจัยในระดับปานกลาง และมีความถี่ในการใช้กลวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ ความชอบในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และปัญหาทางด้านภาษาที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนจะเลือกกลวิธีการเรียนที่คิดว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อนำมาใช้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตนเอง ดังนั้นผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเอง
คำสำคัญ: กลวิธีการเรียนภาษา กิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.