การสร้างเครื่องย่อยต้นสาคู

ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบในการย่อยต้นสาคูโดยการพัฒนาจากเครื่องย่อยต้นสาคูแบบดังเดิม โดยได้นำหลักการทางเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ จากการประเมินคุณภาพของเครื่องย่อยต้น
สาคูที่สร้างขึ้นใหม่ ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในด้านการออกแบบเครื่อง ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินด้วยค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ของรายการประเมินทั้ง 10 จุดเท่ากับ 
0.88 ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์มากกว่า 0.5 ในด้านการทำงานของเครื่องย่อยต้นสาคู ประเมินโดยค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ของรายการประเมินทั้ง 10 จุด เท่ากับ 0.88 อยู่ในเกณฑ์มากกว่า 0.5 จึงสรุปได้ว่าเครื่อง
ย่อยต้นสาคูที่สร้างขึ้นใหม่มีคุณภาพดี โดยสามารถย่อยต้นสาคูได้ในปริมาณที่มากขึ้นและคุณภาพของสาคูที่ได้หลังจากการย่อยมีสภาพละเอียดเหมาะสมกับการนำไปเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร และสามารถนำไปใช้งานได้ประสิทธิภาพดีกว่าเครื่อง
ย่อยต้นสาคูแบบดั้งเดิมที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายจากกระบวนการย่อยสาคูและปริมาณการย่อยได้น้อยกว่าคำสำคัญ : การสร้าง เครื่องย่อย ต้นสาคู

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.