การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554

สลิล บุญพราหมณ์, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 172 คน 
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554 คณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บแบบสอบถาม ในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์คืนมาทั้งสิ้น 146 ฉบับ จาก 172 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 84.9 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านสถานะภาพส่วนตัว บัณฑิตเป็นเพศชาย ร้อยละ 37.7 และเพศหญิง ร้อยละ 62.3 2) ด้านภาวะการมีงานทำ พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ทำงานแล้ว ร้อยละ 80.8 3) ด้านการศึกษาต่อ พบว่า บัณฑิตที่ศึกษาต่อ จำนวน 8 
คน ส่วนใหญ่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ ร้อยละ 62.5 4) ด้านประเภทของงานที่ทำ พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 56.1 5) ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท 6) ด้านลักษณะ
งานที่ทำกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 60.2 7) ด้านความพอใจต่องานที่ทำ พบว่า บัณฑิตไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ร้อยละ 34.4 8) ด้านความรู้ ความสามารถที่ช่วยให้ได้งาน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่คิดว่า 
ความรู้ ความสามารถด้านการใช้ ICTs ช่วยให้ได้งานทำ ร้อยละ 68.3 9) ทักษะหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่คิดว่า ทักษะหรือความรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 75.6 10) ความคิดเห็นต่อหลักสูตร บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87) 11) ด้านระบบสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อความเชี่ยวชาญ/วุฒิการ
ศึกษาของอาจารย์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) และ 12) ความคิดเห็นเพื่อการทบทวนหรือปรับปรุงสำนักวิชา/หลักสูตร (คำถามปลายเปิด) พบว่า ควรเน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติและภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น และควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้นคำสำคัญ : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต   บัณฑิตสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.