การศึกษาอายุที่เหมาะสมของต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

รักชนก ภูวพัฒน์, มูฮัมมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ, โซเฟีย เมฆารัฐ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอายุที่เหมาะสมของต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยศึกษาจากสารสกัดของใบและลำตันอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงตรวจสอบด้วยเทคนิค GC-MS ผลการศึกษาพบสาร 2-propanone,1- hydroxyl, acetic acid และสาร phenol,2,6- dimethoxy-4- (2-propanyl) ทั้งจากส่วนใบและลำต้นของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์acetolและ glycerol เป็นสารที่พบในปริมาณสูงจากส่วนใบและลำต้นอายุ 1 สัปดาห์ ในขณะที่ 2-propanone,1-hydroxy และ glycerol พบในปริมาณสูงจากส่วนใบและลำต้นอายุ 2 สัปดาห์ ต้นอ่อนทานตะวันที่มีอายุต่างกันในส่วนใบและลำต้นมีความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกัน

คำสำคัญ: ต้นอ่อนทานตะวัน, ทานตะวัน, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.