การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กจากการใช้น้ำมันปาล์มใช้แล้ว จากการทอดปาท่องโก๋ผสมกับน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

เสนีย์ พันโยธา, เนรมิตร กระแสร์ลม

Abstract


 ในการวิจัยได้นำน้ำมันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋มาผสมกับน้ำมันดีเซล เพื่อทำการศึกษา  อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ผสมกับน้ำมันดีเซลที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ที่มีกำลัง 6.6 kW ในด้านของแรงบิดเครื่องยนต์  กำลังเครื่องยนต์และอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะเบรก ซึ่งในการวิจัยได้ใช้อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ต่อน้ำมันดีเซล 5:95, 10:90, 30:70, 50:50และน้ำมันดีเซล 100%
 ผลการวิจัยพบว่าเชื้อเพลิงผสมที่ทำการทดสอบทั้งหมดสามารถใช้เดินเครื่องยนต์ได้ปกติดีเช่นเดียวกับการเดินด้วยดีเซล การเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มใช้แล้วจากการทอดปาท่องโก๋ในน้ำมันดีเซลส่งผลให้เครื่องยนต์มีแรงบิด  กำลังและอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะเบรกสูงขึ้นเนื่องจากค่าความถ่วงจำเพาะที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มวลของน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถฉีดออกจากหัวฉีดได้มากขึ้นโดยมวลต่อปริมาตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอัตราส่วนผสม 50:50 ให้แรงบิดและกำลังของเครื่องยนต์สูงสุด 34.41 N.m และ6.88 kW ที่ 1440 และ2400 รอบต่อนาที  ซึ่งสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ดีเซลอยู่ 2% และ 5% โดยในส่วนอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะเบรกสูงกว่า 35% แต่หากมองในด้านเศรษฐศาสตร์สามารถลดการใช้ปริมาณน้ำมันดีเซลได้ถึง 50%
คำสำคัญ : สมรรถนะเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล การใช้น้ำมันปาล์ม

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.