การศึกษาเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวหอมกระดังงาและคุณสมบัติการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์

สายทอง แก้วฉาย

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบของข้าวหอมกระดังงา และศึกษาการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อราเอนโดไฟท์ต่อเชื้อรา Pyricularia grisea สาเหตุโรคไหม้ของข้าว โดยแยกเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าว วางบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) ได้เชื้อราเอนโดไฟท์ทั้งหมด 93 ไอโซเลท เปอร์เซ็นต์ชิ้นพืชที่พบเอนโดไฟท์เจริญออกมาได้ 72.2% จำนวนชิ้นพืชที่มีเชื้อราเจริญออกมาเท่ากับ 4.33 และจำนวนไอโซเลทของเชื้อเอนโดไฟท์ต่อชิ้นพืชเท่ากับ 1.2 พบว่าเป็นเชื้อรา Chaetomium sp. (10.75%) Penicillium sp. (8.62%) Aspergillus sp. (6.45%) Trichoderma sp. (2.15%) และ Xylaria sp. (1.07%), Fusarium sp. (1.07%) Colletotrichum sp. (1.07%) และ sterile form ในการทดสอบการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์พบว่า ไอโซเลทที่มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา P. grisea สาเหตุโรคไหม้ของข้าว มากที่สุด 2 ไอโซเลท คือ NHS021 และ NHS022 เป็น 95.4 และ 91.5 ตามลำดับ ซึ่งเชื้อทั้งสองไอโซเลทเป็น Trichoderma sp.คำสำคัญ : เอนโดไฟท์  เชื้อราปฏิปักษ์  ข้าวหอมกระดังงา

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.