การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล

กฤษฎา พรหมแก้ว, สมภพ ปัญญาสมพรรค์

Abstract


การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล โดยมีขนาดของเครื่องผลิตไฟฟ้า กว้าง 1.5 m ยาว 1.4 m สูง 1.5 m ด้านหน้ามีทุ่นลอยขึ้นลงตามความสูงของคลื่น ขนาด กว้าง 1 m ยาว 1.4 m สูง  0.2 m  และมีชุดกลไกขับอัลเตอร์เนเตอร์ ประกอบด้วย ชุดโซ่ และเฟืองปรับความเร็วรอบ เพื่อผลิตไฟฟ้า ในการพัฒนาจะทำการทดลองในห้องปฏิบัติการและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลไปทดลองในสถานที่จริง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และบ้านอ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยต่อโหลดขนาด 50 และ 100 W เพื่อวัดเป็นกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้  จากการวิจัย พบว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มทำงานเมื่อคลื่นมีความสูงตั้งแต่ 0.1 m ถึง 0.6 m โดยที่คลื่นในอ่าวไทยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.4 m เครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเมื่อคาบเวลาของคลื่นเท่ากับ 4 วินาทีต่อลูก ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่ได้จากห้องทดลองและในการทดลองเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลในสถานที่ทดลองจริงอยู่ที่ 217.56 W ขณะไม่มีโหลด และได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 32.5 W ขณะรับโหลด 50 W ตามลำดับคำสำคัญ : คลื่นชายฝั่งทะเล อัลเตอร์เนเตอร์ คาบเวลาของคลื่น

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.