Vol 6, No 3 (2014)

กันยายน-ธันวาคม 2557

September, 17, 2014

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

บทความวิจัย

การดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ PDF
ฟูซียะห์ หะยี, สุไฮดาร์ แวเตะ
อิทธิพลของความผูกพันรักใคร่ ระหว่างมารดา-ทารก ที่มีต่อการเจริญเติบโตของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ PDF
วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นุจรี ไชยมงคล
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับการรับรู้ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย PDF
มณีวรรณ สุวรรณมณี, วิภา แซ่เซี้ย, ประณีต ส่งวัฒนา
การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่มีทวารเทียม PDF
สมพร วรรณวงศ์, แสงอรุณ อิสระมาลัย, วันดี คหะวงศ์, โสมนัส นาคนวล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรมจำกัดเกลือโซเดียมของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว PDF
จิราวรรณ กุมขุนทศ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล
การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดผสมเถ้าปาล์มน้ำมันจากแหล่งนิคมบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส PDF
ปกป้อง รัตนชู
การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นบนเว็บ PDF
มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโปรเจ็คไทล์ กรณีศึกษาจรวดขวดน้ำ PDF
อันวา หะยีบากา, อิบรอเฮง จารง, อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
การพัฒนาแบบจำลองการคิดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ PDF
ธิเบศร์ จันทวงศ์, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
การศึกษาแหล่งผลิตและศักยภาพผลผลิตชีวมวลจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย PDF
สุหฤทธา เต่งแก้ว, ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช
การศึกษาเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวหอมกระดังงาและคุณสมบัติการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ PDF
สายทอง แก้วฉาย
ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบพืชวงศ์กะเพราบางชนิดต่อการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขจรจบดอกเหลือง (Pennisetum setosum L.) PDF
บุญรอด ชาติยานนท์, เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส PDF
อภิญญา บุรีศรี

บทความวิชาการ

การจำลองสมการคณิตศาสตร์ของกระบอกสูบลมแบบ 2 ทิศทาง PDF
สุพิพัฒน์ พานิชธนาคม

ปกิณกะ

เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ PDF
สหไทย ไชยพันธุ์, วิภา วังศิริกุล


ISSN: 1906-5681