วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโปรเจ็คไทล์ กรณีศึกษาจรวดขวดน้ำ

อันวา หะยีบากา, อิบรอเฮง จารง, อาบีดีน ดะแซสาเมาะ

Abstract


จรวดขวดน้ำเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของจรวดขวดน้ำ โดยทำการยิงที่มุม 450 และความดัน 0.25 0.50 0.75 1.00 และ 1.25 bar บันทึกภาพการเคลื่อนที่ของจรวดด้วยกล้องวีดีโอ และวิเคราะห์การเคลื่อนที่ด้วยโปรแกรม Tracker ผลการวิเคราะห์พบว่า จรวดขวดน้ำมีการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทล์ ความคลาดเคลื่อนของพิสัยการยิงระหว่างการวัดและการวิเคราะห์ไม่เกินร้อยละ 5 และระยะทางในแนวราบของจรวดมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความดันที่ใช้ เป็นไปตามสมการ Sx = 18.72 P + 9.35คำสำคัญ : การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ จรวดขวดน้ำ การวิเคราะห์ภาพถ่าย

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.