Vol 7, No 1 (2015)

มกราคม-เมษายน 2558

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

บทความวิจัย

คุณภาพชีวิตของทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย PDF
วนิสา หะยีเซะ, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นุจรี ไชยมงคล
ผลของโปรแกรมการให้การปรึกษารายกลุ่มแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางร่วมกับการใช้ศิลปะ ต่อความเครียดของเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ PDF
ฟูรียา เบ็ญฮาวัน, วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, ถนอมศรี อินทนนท์
การแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว PDF
อมรรัตน์ นธะสนธิ์, กรรณิการ์ พุ่มทอง, ไพลิน พิณทอง, ไพรวัลย์ โคตรตะ, มุสิกร ธุศรีวรรณ, สุภัทรา กลางประพันธ์, ดารชา เทพสุริยานนท์
ประสิทธิภาพคู่มือการให้ความรู้ สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น PDF
เตือนใจ ซุ่นฮะ, กนกศรี จาดเงิน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรตะไคร้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบการทดลอง PDF
ผจงจิต พิจิตบรรจง
การพัฒนาระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PDF
นฏกร ประมายันต์, จรัญ แสนราช, สรเดช ครุฑจ้อน
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งข้าวเกรียบปลา PDF
สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
เครื่องขับเคลื่อนแผงโซล่าเซลล์ตามแสงอาทิตย์อัตโนมัติ PDF
สมภพ ผดุงพันธ์
ผลกระทบจากการใช้เถ้าถ่านหินบดละเอียดต่อกำลังอัดและความทนทานของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากการย่อยเศษคอนกรีต PDF
ปกป้อง รัตนชู, กฤษฎา เปรมฤทัย, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 PDF
ณัฐศักดิ์ จันทร์เพชร, วัลลยา ธรรมอภิบาล, จินตนา กสินันท์
การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างทองไทยอย่างยั่งยืน PDF
ลาวัลย์ ภักดีลิขิต, พุทธชาติ ชุณสาคร, จุฬารัตน์ วัฒนะ, วราภรณ์ ธาระวานิช
ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างโดยวิธีฝึกด้วยดัมเบลที่มีต่อความแม่นยำในการตีลูกเปตอง PDF
ศิขร โล่ห์พงค์, สุนทรา กล้าณรงค์, วิไลพิน ทองประเสริฐ
รูปแบบการส่งเสริมเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ PDF
จำนงค์ จุลเอียด, พรชุลีย์ นิลวิเศษ, บำเพ็ญ เขียวหวาน, สมจิต โยธะคง
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน เพื่อการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมัน PDF
ศิราณี วงศ์กระจ่าง

บทความวิชาการ

การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายงานการประกอบแบบเส้นตรงโดยวิธีการดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่น : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป PDF
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว


ISSN: 1906-5681