Vol 4, No 3 (2012)

กันยายน-ธันวาคม 2555

Table of Contents

บทความวิจัย

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลมชัก : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ PDF
ราตรี ตาลเชื้อ, ชนกพร จิตปัญญา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ PDF
ดรุณวรรณ จันทร์แก้ว, ชนกพร จิตปัญญา, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสงขลา PDF
อนุพจน์ สมภพสกุล, ยุพเยาว์ เอื้ออารยาภรณ์, พนม สุขจันทร์, ปวริศ หะยีอามะ, ฟาดีละห์ เจ๊ะสนิ, กรชนก ตั้งนภาดล, ดวงกมล รัตตะพันธุ์, ปัทมา หะยีมะมิง, รัตนาภรณ์ ด้วงหวัง, ฟาฮัร หะยีอูเซ็ง
การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ฝุ่นแกรนิตเป็นส่วนผสมแทนทรายกรณีศึกษา หินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่หินของบริษัทโรงโม่ไทยจำกัด PDF
สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาก่อสร้างตามความต้องการของสถานประกอบการ ในเขตจังหวัดนราธิวาส PDF
อารง มะเซ็ง, มูฮำมัด ซูยี, อัมพรรณดี ยูโซะ, ธีระ เทพพรหม
ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ PDF
จักรพงศ์ จิระแพทย์, สายทอง แก้วฉาย
ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF
กนก เชาวภาษี, มงคล วชิรอำไพ, วาณี ชัยวัฒนสิน
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส PDF
ชุลีพร มาสเนตร, อนิวัช แก้วจำนงค์, อรจันทร์ ศิริโชติ

บทความวิชาการ

การใช้ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช PDF
สายทอง แก้วฉาย
การควบคุมปริมาณไนโตรเจนออกไซด์จากเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้กระบวนการซีเล็คทีฟแคทตาลิสต์รีดักชั่น PDF
กัมปนาท เทียนน้อย
แนวคิดทฤษฎีการพูดสื่อสารในสังคม PDF
สหไทย ไชยพันธุ์

ปกิณกะ

มีสิ่งดีดี ... ที่บาวาเรีย ประเทศเยอรมัน PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, วิไลพร สันติวัฒนาพร


ISSN: 1906-5681