จีโอพอลิเมอร์ดินขาวเผา

อาบีเด็ง ฮาวา, วรพจน์ ประชาเสรี

Abstract


ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในประเทศอินเดีย จีน และประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย เป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพัฒนาวัสดุประสานชนิดใหม่เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยใช้โซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้รับการยอมรับจากนักวิจัยจำนวนมาก จีโอพอลิเมอร์ดินขาวเผาเป็นวัสดุที่น่าสนใจนำมาใช้ในงานวิศวกรรมโยธาและประยุกต์เข้ากับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน บทความนี้ได้นำเสนอผลกระทบจากตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอพอลิเมอร์ดินขาวเผาจากผลการทดสอบพบว่าการเผาดินขาวที่อุณหภูมิ 700–900 องศาเซลเซียสกับอัตราส่วนโดยโมลาร์ SiO2/Al2O3 ที่อยู่ในช่วง 3–5 และอัตราส่วนของเหลวต่อของแข็งที่ 0.8 สามารถทำให้จีโอพอลิเมอร์ก่อตัวได้อย่างความเหมาะสม

คำสำคัญ: โซเดียมซิลิเกต โซเดียมไฮดรอกไซด์ จีโอพอลิเมอร์ ดินขาวเผา

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.