แนวคิดการออกแบบและการพัฒนาท่าเทียบเรือชนิดลอยตัวด้วยตนเอง

อำพน จรัสจรุงเกียรติ, ณัฐณิชา หนูทับ, นาถวัฒน์ ชูราศรี, อาทิตยา ขันตี, วรพล พูลสุข

Abstract


ท่าเทียบเรือเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างแท่นขุดเจาะเชื้อเพลิงในทะเลใช้สำหรับให้เรือลากจูงมาจอดเทียบ เนื่องจากการเปลี่ยนระดับของน้ำทะเลจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระดับของท่าเทียบเรือหลายครั้งในแต่ละปี คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของท่าเทียบเรือชนิดลอยตัวขึ้นลงด้วยตนเองตามระดับน้ำโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องจักรอุปกรณ์หรือแรงงานคน เพื่อประหยัดเวลาในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง งานวิจัยนี้นำเสนอแนวคิดการออกแบบและการพัฒนาท่าเทียบเรือที่สร้างจากเหล็กกล้าคาร์บอน ซึ่งรับแรงกระแทกได้ดี ซึ่งในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองท่าเทียบเรือที่ลอยตัวด้วยตนเอง ศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวของแบบจำลองท่าเทียบเรือที่แปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ แรงลอยตัวเป็นตัวแปรสำคัญที่ถูกนำมาพิจารณาในการทดสอบการทำงานของชุดสาธิตท่าเทียบเรือจำลองที่สร้างขึ้น เพื่อปรับปรุงรูปแบบ ให้เหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งาน พบว่าท่าเทียบเรือชนิดปรับระดับการลอยตัวขึ้นลงด้วยตนเองสามารถบรรทุกน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองการใช้งานได้ดี ลดแรงงานคนและความเสี่ยงภัยของผู้ปฏิบัติงาน

 

คำสำคัญ: แรงลอยตัว การลอยตัวด้วยตนเอง ท่าเทียบเรือ


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.