Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความ กรณีศึกษา การคัดลอกผลงานของผู้อื่น

 

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความ กรณีศึกษา การคัดลอกผลงานของผู้อื่น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยไม่เสียใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง http://journal.pnu.ac.th/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=1&Itemid=56

เวลา

กำหนดการ

12.30 – 13.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม

13.00 – 13.15 น.

พิธีเปิดโดยประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

13.15 – 14.30 น.

บรรยายพิเศษหัวข้อ “การคัดลอกผลงานของผู้อื่น”

โดย ศ.ดร.สืบศักดิ์  สนธิรัตน

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 17.15 น.

บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์”

โดย ศ.ดร.สืบศักดิ์  สนธิรัตน

17.15 น.

ปิดการอบรม หัวข้อ “การคัดลอกผลงานของผู้อื่น”