ISSN: 1906-5981 (Print), ISSN:2651-1274 (Online)

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

 

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พร้อมให้บริการแล้ว

ท่านสามารถเข้าใช้บริการหรือดาวน์โหลดได้ที่ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ชั่วคราว 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ประกาศปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ชั่วคราว

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าสู่รายชื่อฐานข้อมูลของ ACI

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าสู่รายชื่อฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI) เข้าดูรายชื่อได้ที่

http://www.asean-cites.org/index.php?r=contents%2Findex&id=9

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความวารสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2559

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความวารสาร