• 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

 

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 พร้อมให้บริการแล้ว

ท่านสามารถเข้าใช้บริการหรือดาวน์โหลดได้ที่ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศ - วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีค่า Impact factors ประจำปี 2558

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ประกาศ - วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีค่า Impact factors ประจำปี 2558

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ถึง ปีที่ 9 ฉบับที่ 3

รายละเอียด
โดยรายละเอียดของขอบเขตของบทความวิจัย/บทความวิชาการประกอบด้วย
ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ประกาศรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ถึง ปีที่ 9 ฉบับที่ 3

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการประเมินเข้าสู่วารสารในกลุ่มที่ 1

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3