ISSN:2651-1274 (Online)

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

 

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พร้อมให้บริการแล้ว

ท่านสามารถเข้าใช้บริการหรือดาวน์โหลดได้ที่ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความวารสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2566

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความวารสาร

   

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศนโยบายการตีพิมพ์บทความลงในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการตีพิมพ์บทความลงในวารสารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ประกาศนโยบายการตีพิมพ์บทความลงในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์