Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

กองบรรณาธิการวารศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นวารสารระดับชาติ ซึ่งกองบรรณาธิการได้ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระหว่างวันที่ 8 - 14 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา 

 

ประมวลภาพการศึกษาดูงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง