การพัฒนาระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นฏกร ประมายันต์, จรัญ แสนราช, สรเดช ครุฑจ้อน

Abstract


การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันส่วนใหญ่ เนื้อหาของการเรียนจะมีเนื้อหาแบบเดียว ซึ่งไม่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนที่มีหลากหลายความสามารถ (เก่ง, ปานกลาง และอ่อน) งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) เพื่อพัฒนาระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 3) เพื่อประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น วิธีดำเนินการวิจัยมีขั้นตอนคือ สังเคราะห์กรอบแนวคิด วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ และประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมของระบบ

ผลพัฒนาระบบ MII ที่ได้ 2 ส่วน คือ 1) โปรแกรมหลัก BackEnd และ 2) ส่วนของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้วิจัยได้นำระบบที่พัฒนาขึ้นทดสอบแบบ Black-Box โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Test Case พบว่า ฟังก์ชันการทำงานของระบบในแต่ละส่วนย่อยๆแต่ละส่วนทำงานได้ถูกต้อง              ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อระบบ MII ผู้วิจัยได้นำระบบที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมด้านการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ : การพัฒนาระบบการสอน   ทฤษฎีพหุปัญญา    เครือข่ายอินเทอร์เน็ต


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.