พิมพ์

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าสู่รายชื่อฐานข้อมูลของ ACI

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าสู่รายชื่อฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI) เข้าดูรายชื่อได้ที่

http://www.asean-cites.org/index.php?r=contents%2Findex&id=9