Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

งานวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องจากมีบทความลงเต็มทุกฉบับ การเปิดรับบทความในปีถัดไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้การพิจารณารับบทความทุกเรื่องอยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นผู้จัดทำบทความทั้งสองสาขาจึงเรียนมาให้ทราบทั่วกันงานวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในปี 2563 ทางงานวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ปิดรับบทความทุกประเภท ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์